نظریه های برنامه درسی

نوع شناسی، قلمروشناسی

به نام خدا

سخن آغاز گفتن نیست

ما بر روی جریانات فکری خود حرکت می کنیم

و با در دست گرفتن اندیشه خویش

 قادریم هر آنچه در دنیاست به  همراهی بخوانیم...

گاهی کلامی هر چند کوچک ، تحولی بزرگ می آفریند.

 و دریچه ای فراسویت می گشاید برای نفس کشیدن،

 و دیدن زیبایی هایی که در درونت جاریست.

ولی هیچ زیبایی بدون تماشاگری زیبا بین، زیبا نیست!

 هر نوشته ای، چشم انتظار خواننده ای است که آن را درک کند؛

 و بالاتر از آن، نویسنده اش را...

[ سه شنبه 6 آبان1393 ] [ 21:42 ] [ فریدون شریفیان ]

[ ]